v.6.9.3 (Sep 14, 2018)

 
v.6.9.2 (Aug 31, 2018)

 
v.6.9.1 (Aug 30, 2018)

 
v.6.9.0 (Aug 18, 2018)

 
v.6.8.0.2 (Aug 4, 2018)

 
v.6.8.0.1 (Aug 3, 2018)

 
v.6.7.1 (Jul 27, 2018)

 
v.6.7.0 (Jul 12+1, 2018)

 
v.6.6.3 (Jun 29, 2018)

 
v.6.6.2 (Jun 23, 2018)

 
v.6.6.1 (Jun 15, 2018)

 
v.6.6.0.1 (Jun 8, 2018)

 
v.6.6.0 (Jun 6, 2018)

 
v.6.5.1.1 (May 24, 2018)

 
v.6.5.1 (May 23, 2018)

 
v.6.5.0 (May 18, 2018)

 
v.6.4.3.1 (May 14, 2018)

 
v.6.4.3 (May 8, 2018)

 
v.6.4.2 (Apr 30, 2018)

 
v.6.4.1 (Apr 27, 2018)

 
v.6.4.0 (Apr 12, 2018)

 
v.6.3.1 (Mar 30, 2018)

 
v.6.3.0.1 (Mar 21, 2018)

 
v.6.3.0 (Mar 20, 2018)

 
v.6.2.2 (Mar 15, 2018)

 
v.6.2.1.1 (Mar 8, 2018)

 
v.6.2.0 (Mar 1, 2018)

 
v.6.1.3.1 (Feb 24, 2018)

 
v.6.1.3 (Feb 20, 2018)

 
v.6.1.2 (Feb 14, 2018)

 
v.6.1.1 (Feb 8, 2018)

 
v.6.1.0 (Jan 26, 2018)

 
v.6.0.1 (Dec 7, 2017)

 
v.6.0.0 (Now 30, 2017)

 
The7 v.5 updates history: https://the7.io/changelog-v5/